Regulamin Jeleniogórskiego Klubu OYAMA - sezon 2021/2022'

Regulamin Jeleniogórskiego Klubu OYAMA - sezon 2021/2022'

opublikowano 2013-02-26 o godzinie 19:17

Regulamin Jeleniogórskiego Klubu OYAMA - sezon 2021/2022'

§ 1. Warunki uczestnictwa w zajęciach Jeleniogórskiego Klubu OYAMA:

1. Członkostwo w Klubie trwa 12 m-cy: od 01.09.2021r. do 31.08.2022r.
2. Zapoznanie się i przestrzeganie regulaminów, zarządzeń, komunikatów a także innych dokumentów dotyczących członkostwa w JK OYAMA oraz zajęć sportowo - rekreacyjnych Jeleniogórskiego Klubu OYAMA zwanym dalej "Klubem".
3. W zajęciach programowych (treningach rekreacyjnych i sportowych) klubu może uczestniczyć każdy, kto:
- wypełnił Deklarację Członkowską,
- podpisał oświadczenia i zgody zawarte w deklaracji,
- opłacił składki członkowskie zgodnie z § 3
4. Uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z udzieleniem zgody (uczestników lub ich opiekunów prawnych) na korzystanie z dóbr osobistych w postaci wizerunku osób biorących udział w zajęciach organizowanych przez Klub wyłącznie na jego potrzeby (RODO).
5. Wniesienie opłaty wpisowej i terminowe regulowanie składek członkowskich zgodnie z § 3.
6. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach.
7. Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na uczestnictwo w zajęciach w przypadku niepełnoletnich uczestników zajęć.

§ 2. Organizacja zajęć:

1. Na zajęcia należy przychodzić punktualnie, dziesięć/piętnaście minut przed ich rozpoczęciem, tak aby zdążyć się przebrać i zająć miejsce w sali (Dojo) lub ewentualnie przygotować sprzęt do treningu wg wskazań instruktora prowadzącego (np. tarcze, worki, materace, piłki, gumy, kettle, skakanki i inne). Struktura zajęć umożliwia uwzględnienie indywidualnych potrzeb każdego z ćwiczących zależnie od wieku i poziomu zaawansowania.
2. Przed i po zajęciach programowych klubu uczestnik zajęć zobowiązany jest do indywidualnej dezynfekcji lub umycia rąk i dbania o higienę osobistą. Na zajęcia przychodzimy tylko w dobrym stanie zdrowia.
W przypadku objawów choroby należy pozostać w domu.
3. Z szatni na salę przechodzimy w klapkach. Za rzeczy pozostawione w szatni czy na korytarzu instruktorzy ani właściciel sali nie odpowiadają.
4. Instruktor JKO prowadzący zajęcia odpowiada za osoby ćwiczące (niepełnoletnie) w godzinach i czasie odbywania się treningu (45, 60 lub 90 minut).
Rodzice lub opiekunowie są odpowiedzialni za dziecko do momentu przekazania go pod opiekę instruktora oraz zobowiązani są do odebrania dziecka po zakończonych zajęciach. 5. Klub zastrzega sobie prawo do rozwiązania grupy, gdy liczba aktywnie ćwiczących w tej grupie jest mniejsza niż 10 osób i przeniesienia uczestników do innej grupy o tym samym poziomie.
6. W przypadku niedyspozycji instruktora lub innych zdarzeń losowych Klub zastrzega sobie prawo do ustalenia zastępstwa, przeniesienia zajęć na inny termin lub do ich odwołania. 7. Obowiązkowy ubiór treningowy:
- dla grup karate: kimono (karate-gi) z naszywkami stylowymi;
- dla grup Fitness i Kickboxing oraz wszystkich osób początkujących - wygodny strój sportowy.
8. Treningi nie odbywają się w dni oznaczone jako "czerwone" w kalendarzu a także w czasie przerw świątecznych lub dni wolnych w szkołach.
W przypadku odwołania zajęć z winy szkoły lub choroby instruktora - zajęcia te można odrobić biorąc udział w treningach innych sekcji/grup klubu.
9. Ferie zimowe i wakacje:
- w czasie ferii zimowych oraz wakacji treningi nie odbywają się lub odbywają się według informacji podanej przez Zarząd Klubu.
- w przypadku prowadzenia zajęć, treningi poszczególnych grup/szkół mogą być połączone i odbywać się dla wszystkich w wybrane dni w różnych szkołach/salach lub w centralnym Dojo (sali) "HUFIEC".
10. W przypadku nieodbywania się zajęć w miesiącach wakacyjnych członkowie Klubu zobowiązani są do uiszczania składki członkowskiej zgodnie z § 3 pkt 4.
W kolejnym sezonie osoby takie są automatycznie zwolnione z opłaty wpisowego na kolejny rok/sezon.
11. Wszystkie ważne informacje dotyczące zajęć, zawodów, wydarzeń klubowych a także inne ogłoszenia i komunikaty publikowane są w Internecie na stronie klubu: www.oyama.com.pl oraz klubowym Facebooku: Jeleniogórski Klub OYAMA. Klubowicze otrzymują także w/w informacje e-mailowo na podane adresy poczty elektronicznej.
12. Uczestnicy zajęć muszą posiadać aktualne badania sportowo - lekarskie z adnotacją lekarza o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w tego typu zajęciach oraz aktualne ubezpieczenie od NNW.
Fakt ten uczestnicy treningów lub ich przedstawiciele ustawowi (w przypadku niepełnoletnich Członków Klubu) poświadczają stosownym oświadczeniem w Deklaracji Członkowskiej.

§ 3. Składki członkowskie:

Pierwsze zajęcia są GRATIS!

1. Wysokość składek w poszczególnych sekcjach JKO jest jednakowa i stała.
2. Jednorazowa składka roczna (tzw. wpisowe) dla wszystkich członków klubu wynosi 70 zł./os.
Wpisowe opłacane jest od drugich zajęć.
3. Miesięczne składki członkowskie płatne są do 10-go dnia m-ca z góry.
4. Wysokość składek:
- Treningi (zajęcia programowe klubu) 2 x i więcej w tygodniu = 130 zł./m-c (obowiązują zniżki rodzinne).
- Treningi 1 x w tygodniu = 100 zł./m-c (nie obowiązują zniżki rodzinne).
- Składka podtrzymująca członkostwo w przypadku nieobecności powyżej 1 miesiąca = 70 zł./m-c
- Jeżeli z przyczyn niezależnych od Klubu (zamknięta Szkoła) zajęcia się nie odbywają co najmniej jeden pełny miesiąc składka członkowska wynosi 70 zł./m-c.
- W trakcie wakacji członkowie klubu są zobowiązani do opłacania składek członkowskich (podtrzymujących) w wysokości: - za miesiąc lipiec 70 zł; - za miesiąc sierpień 70 zł. lub łącznie 140 zł. za te dwa m-ce/os. (nie obowiązują zniżki rodzinne).
- W ramach jednej składki można trenować we wszystkich lokalizacjach klubu nawet do 5 x w tygodniu!
*Składka płatna jednorazowo za cały rok z góry = 1 m-c gratis.
*Zniżki rodzinne - dotyczą najbliższej rodziny i nie przysługują przy treningach 1 x w tygodniu:
- przy 2 osobach ćwiczących minus 20 zł. od każdej osoby (110 zł./os.)
- przy 3 i więcej osobach z rodziny minus 30 zł. od każdej osoby (100 zł./os.)
5. Składki członkowskie są zryczałtowane, stałe i niezwiązane z ilością przeprowadzonych zajęć w danym miesiącu.
Składka członkowska nie jest opłatą za treningi, więc nie ma możliwości przenoszenia składki w całości lub jej części na inny okres rozliczeniowy.
6. Wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi.
7. Czasowa nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zawieszenia opłat składki członkowskiej, niezależnie od przyczyny nieobecności oraz czasu jej trwania.
W szczególnych przypadkach Klub może zwolnić z opłaty składki.
8. Rezygnacja z członkostwa w każdym przypadku wymaga powiadomienia Klubu (pisemnie, telefonicznie, mailowo, sms, itp.) i nie uprawnia do zwrotu wniesionych wpłat.
W przypadku braku zgłoszenia o rezygnacji, JK OYAMA może naliczać należne mu składki miesięczne.
9. Po opłaceniu składki członkowskiej udział w zajęciach innych grup Klubu jest bezpłatny.
10. W przypadku nieuregulowania składek członkowskich za co najmniej jeden miesiąc ponowne członkowsko w Klubie związane jest z obowiązkiem uiszczenia wpisowego w wysokości 70 zł. oraz bieżącej składki członkowskiej.
11. Wszystkie składki (opłaty) dokonywane są przelewem do 10 dnia m-ca na konto klubu:
Jeleniogórski Klub OYAMA - ING BANK ŚLĄSKI nr 47 1050 1751 1000 0022 9101 2751 z dopiskiem: składka członkowska za kogo (imię i nazwisko), sekcja (np. SP 8, Hufiec, Mysłakowice, itp.) oraz za jaki okres.
W szczególnych przypadkach płatności dokonujemy gotówką u instruktora prowadzącego zajęcia przed lub po treningu.

§ 4. Pozostałe informacje:

1. Na sali treningowej w trakcie zajęć przebywają tylko uczestnicy zajęć i prowadzący trening.
2. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do punktualnego przybywania na zajęcia, zdyscyplinowania i aktywnego udziału w treningach.
3. Przestrzegania zasad zachowania ujętych w Etykiecie Dojo.
4. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz wykonywania wszystkich poleceń instruktorów.
5. Dbania o dobre imię Klubu, pomocy młodszym i słabszym członkom Klubu, zarówno w trakcie zajęć jak i poza nimi.
6. Posiadania niezbędnego sprzętu osobistego (np. ochraniaczy, itp.) umożliwiającego bezpieczny trening oraz odpowiedniego stroju sportowego.

Jeleniogórski Klub OYAMA (Karate/Fitness/Kickboxing)
Telefon: +48 602 186 770 ; NIP: 611-21-49-271 ; Regon: 230179340
e-mail (biuro i Prezes JKO): rafalmajda@oyama.com.pl
adres strony internetowej klubu: www.oyama.com.pl
facebook: Jeleniogórski-Klub-OYAMA
konto bankowe: ING Bank Śląski nr 47 1050 1751 1000 0022 9101 2751

• Sponsorzy i Partnerzy Klubu
• Miejsce na Twoją reklamę
zadzwoń
+48 602 186 770
i dowiedz się więcej.
Być zwyciężonym i nie ulec, to zwycięstwo. Zwyciężyć i spocząć na laurach - to klęska Józef Piłsudski
Studiowanie karate jest jak wspinanie się na wysoką górę. Życie również przypomina wspinaczkę. Ważne jest żeby wytrwale próbować dotrzeć na sam szczyt. Kiedy już się go osiągnie można wiele dostrzec i zrozumieć. Stojąc u podnóża góry można tylko podziwiać jej szczyt. Shigeru Oyama 10 dan