Regulamin Jeleniogórskiego Klubu OYAMA - sezon 2019/2020'

Regulamin Jeleniogórskiego Klubu OYAMA - sezon 2019/2020'

opublikowano 2013-02-26 o godzinie 19:17

Regulamin JKO - sezon 2019/2020'

1. W zajęciach/treningach rekreacyjnych i sportowych klubu może uczestniczyć każdy, kto:
- otrzymał zgodę instruktora prowadzącego zajęcia.
- wypełnił deklarację członkowską.
- podpisał oświadczenie i zgody zawarte w deklaracji.
- opłacił składki członkowskie: roczną i miesięczną w kwocie ustalonej przez Zarząd JKO na dany rok szkoleniowy za miesiąc z góry, płatną do 10 dnia każdego miesiąca u instruktora lub na konto klubu z zaznaczeniem: Składka za rok/m-c ...... z podaniem imienia i nazwiska osoby uczestniczącej (nie rodzica!) oraz sekcji, np. "Hufiec", SP 10, SP 8, SP 6, GOK Mysłakowice, Piechowice, Leśna, Szklarska Poręba, Lubomierz... - osoby nie mogące dokonać wpłaty w wyznaczonym terminie powinny ustalić inny termin wpłat z instruktorem prowadzącym.
Konto: Jeleniogórski Klub OYAMA - ING BANK ŚLĄSKI nr 47 1050 1751 1000 0022 9101 2751

2. Na zajęcia należy przychodzić punktualnie, piętnaście minut przed ich rozpoczęciem, tak aby zdążyć się przebrać i zająć miejsce w sali (Dojo) lub ewentualnie przygotować sprzęt do treningu - tarcze, worki, materace itp.

3. Z szatni na salę przechodzimy w klapkach.

4. Za rzeczy pozostawione w szatni czy na korytarzu instruktorzy ani właściciel sali nie odpowiadają.

5. Instruktor JKO prowadzący zajęcia odpowiada za osoby ćwiczące (niepełnoletnie) w godzinach i czasie odbywania się treningu (45, 60 lub 90 minut). Przed i po jego zakończeniu za opiekę nad osobami niepełnoletnimi odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie prawni.

6. Obowiązkowy ubiór treningowy:
- dla grup Oyama karate: kimono (karate-gi) z naszywkami stylowymi OYAMA IKF (dla osób nowych po 2 miesiącach treningu).
- dla grup Kick boxingu: koszulka klubowa JKO (dla osób nowych po 1 miesiącu treningów) oraz spodenki/spodnie sportowe lub spodenki klubowe.
Osoby początkujące trenują w białej koszulce i spodenkach/spodniach sportowych.

7. Składki w sezonie 2019/2020':

Pierwsze zajęcia GRATIS!
Jednorazowa składka roczna (tzw. wpisowe) dla wszystkich członków klubu wynosi 60 zł./sezon.
Składki miesięczne poszczególnych Grup/Sekcji:
- Dojo "Hufiec" (Centrum) = 95 zł./m-c
- SP 6 (Cieplice) = 95 zł./m-c
- SP 8 (Zabobrze) = 95 zł./m-c
- SP 10 (Centrum) = 95 zł./m-c
- GOK Mysłakowice = 95 zł./m-c
- Szklarska Poręba = 95 zł./m-c
- Lubomierz = 85 zł./m-c
- Piechowice = 70 zł./m-c (1 x w tyg.) lub 95 zł./m-c przy korzystaniu z drugiego treningu w sekcji SP 6
- Smolnik/Leśna = 70 zł./m-c (1 x w tyg.)
- Karpacz = 95 zł./m-c

*Opłaty/składki za m-c wrzesień kształtują się następująco:
- sekcje: Jelenia Góra - Dojo "Hufiec", SP 6, SP 8, SP 10: 70 zł./m-c + 60 zł. składka roczna = 130 zł.
- sekcja GOK Mysłakowice: 70 zł./m-c + 60 zł. składka roczna = 130 zł.
- sekcje: Piechowice, Smolnik/Leśna, Lubomierz: 50 zł./m-c + 60 zł. składka roczna = 110 zł.

*Od m-ca października do czerwca włącznie składki są stałe i wynoszą: 95 zł., 85 zł. lub 70 zł./m-c.

*Treningi 2 x i więcej w tygodniu = 95 zł. /m-c (obowiązują zniżki rodzinne) oraz 85 zł. sekcja Lubomierz.

*Treningi 1 x w tygodniu = 70 zł. /m-c (nie obowiązują zniżki rodzinne).

*Istnieje możliwość opłacenia składek za cały rok z góry = 1 m-c gratis.

*Płatności dokonujemy do 10 dnia każdego m-ca.

*W ramach jednej opłaty/składki można brać udział w treningach wszystkich sekcji klubu.

8. Zniżki rodzinne JKO:
- przy 2 osobach ćwiczących minus 10 zł. od każdej osoby.
- przy 3 i więcej osobach z rodziny minus 15 zł. od każdej osoby.

9. We wrześniu b.r. składka m-na (częściowa) i roczna płatne są do 20 dnia m-ca.
W miesiącach maj i czerwiec b.r. składka płatna jest do 20 maja łącznie za te dwa m-ce.

10. Treningi nie odbywają się w dni oznaczone jako "czerwone" w kalendarzu a także w czasie przerw świątecznych w szkołach. W przypadku odwołania zajęć z winy szkoły lub choroby instruktora - zajęcia te można odrobić biorąc udział w treningach innych sekcji/grup klubu.

11. Ferie zimowe i wakacje:
- w czasie trwania ferii zimowych treningi wszystkich sekcji i grup odbywają się według informacji podanej przez Zarząd Klubu.
- w przypadku prowadzenia zajęć, treningi poszczególnych grup/szkół są połączone i odbywają się dla wszystkich w wybrane dni w różnych szkołach/salach lub w centralnym Dojo (sali) "HUFIEC".
- w trakcie organizowanego przez klub Obozu Zimowego (zimowiska) "JKO i Przyjaciele" w pierwszym lub drugim tygodniu ferii treningi wszystkich grup odbywają się zgodnie z informacją podaną przez Zarząd Klubu.
- w trakcie wakacji treningi nie odbywają się - członkowie klubu wyjeżdżają na Letni Obóz "JKO i Przyjaciele", zakończenie zajęć jest związane z końcem roku szkolnego w szkołach i następuje w zależności od dostępności sal gimnastycznych w okolicach 20 czerwca.
- wznowienie zajęć po wakacjach od drugiego tygodnia września.

Uwaga!
- składka roczna, miesięczna lub inne - są zryczałtowane i stałe. To znaczy uwzględniają wszystkie święta oraz dni wolne od pracy/nauki w tym m.in. "zielone szkoły", ferie zimowe, rekolekcje, matury, inne nieobecności na zajęciach. Absencja treningowa uczestnika nie ma wpływu na jej wysokość.
- samowolne odliczanie składek nie jest honorowane, usprawiedliwione odliczenia są możliwe tylko po uprzednim skonsultowaniu tego z instruktorem.
- w przypadku nieobecności powyżej 1 m-ca zwolnienie z opłacenia składki następuje tylko na podstawie zaświadczenia lekarskiego.
- w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności przez cały miesiąc składka za ten m-c wynosi 45 zł.
- w przypadku braku wpłaty składki instruktor ma prawo nie przyjąć na zajęcia.
- składka płatna po terminie (po 10 dniu miesiąca) jest wyższa o 10 zł.

Dziękujemy za współpracę
Prezes Zarządu JKO - mgr Rafał Majda

• Sponsorzy i Partnerzy Klubu
• Miejsce na Twoją reklamę
zadzwoń
+48 602 186 770
i dowiedz się więcej.
Być zwyciężonym i nie ulec, to zwycięstwo. Zwyciężyć i spocząć na laurach - to klęska Józef Piłsudski
Studiowanie karate jest jak wspinanie się na wysoką górę. Życie również przypomina wspinaczkę. Ważne jest żeby wytrwale próbować dotrzeć na sam szczyt. Kiedy już się go osiągnie można wiele dostrzec i zrozumieć. Stojąc u podnóża góry można tylko podziwiać jej szczyt. Shigeru Oyama 10 dan