Składki w sezonie 2021/2022' obowiązujące w JK OYAMA

Składki w sezonie 2021/2022' obowiązujące w JK OYAMA

opublikowano 2013-02-26 o godzinie 20:03

Składki w JK OYAMA obowiązujące w sezonie 2021/2022':* Wyciąg z Regulaminu JKO

§ 3. Składki członkowskie:

Pierwsze zajęcia są GRATIS!!

1. Wysokość składek w poszczególnych sekcjach JKO jest jednakowa i stała.

2. Jednorazowa składka roczna (tzw. wpisowe) dla wszystkich członków klubu wynosi 70 zł./os.
Wpisowe opłacane jest od drugich zajęć.

3. Miesięczne składki członkowskie płatne są do 10-go dnia m-ca z góry.

4. Wysokość składek:
- Treningi (zajęcia programowe klubu) 2 x i więcej w tygodniu = 130 zł./m-c (obowiązują zniżki rodzinne).
- Treningi 1 x w tygodniu = 100 zł./m-c (nie obowiązują zniżki rodzinne).
- Składka podtrzymująca członkostwo w przypadku nieobecności powyżej 1 miesiąca = 70 zł./m-c
- Jeżeli z przyczyn niezależnych od Klubu (zamknięta Szkoła) zajęcia się nie odbywają co najmniej jeden pełny miesiąc składka członkowska wynosi 70 zł./m-c.
- W trakcie wakacji członkowie klubu są zobowiązani do opłacania składek członkowskich (podtrzymujących) w wysokości: - za miesiąc lipiec 70 zł; - za miesiąc sierpień 70 zł. lub łącznie 140 zł. za te dwa m-ce/os. (nie obowiązują zniżki rodzinne).
- W ramach jednej składki można trenować we wszystkich lokalizacjach klubu nawet do 5 x w tygodniu!
*Składka płatna jednorazowo za cały rok z góry = 1 m-c gratis.
*Zniżki rodzinne - dotyczą najbliższej rodziny i nie przysługują przy treningach 1 x w tygodniu:
- przy 2 osobach ćwiczących minus 20 zł. od każdej osoby (110 zł./os.)
- przy 3 i więcej osobach z rodziny minus 30 zł. od każdej osoby (100 zł./os.)

5. Składki członkowskie są zryczałtowane, stałe i niezwiązane z ilością przeprowadzonych zajęć w danym miesiącu.
Składka członkowska nie jest opłatą za treningi, więc nie ma możliwości przenoszenia składki w całości lub jej części na inny okres rozliczeniowy.

6. Wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi.

7. Czasowa nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zawieszenia opłat składki członkowskiej, niezależnie od przyczyny nieobecności oraz czasu jej trwania.
W szczególnych przypadkach Klub może zwolnić z opłaty składki.

8. Rezygnacja z członkostwa w każdym przypadku wymaga powiadomienia Klubu (pisemnie, telefonicznie, mailowo, sms, itp.) i nie uprawnia do zwrotu wniesionych wpłat.
W przypadku braku zgłoszenia o rezygnacji, JK OYAMA może naliczać należne mu składki miesięczne.

9. Po opłaceniu składki członkowskiej udział w zajęciach innych grup Klubu jest bezpłatny.

10. W przypadku nieuregulowania składek członkowskich za co najmniej jeden miesiąc ponowne członkowsko w Klubie związane jest z obowiązkiem uiszczenia wpisowego w wysokości 70 zł. oraz bieżącej składki członkowskiej.

11. Wszystkie składki (opłaty) dokonywane są przelewem do 10 dnia m-ca na konto klubu:
Jeleniogórski Klub OYAMA - ING BANK ŚLĄSKI nr 47 1050 1751 1000 0022 9101 2751 z dopiskiem: składka członkowska za kogo (imię i nazwisko), sekcja (np. SP 8, Hufiec, Mysłakowice, itp.) oraz za jaki okres.
W szczególnych przypadkach płatności dokonujemy gotówką u instruktora prowadzącego zajęcia przed lub po treningu.

Z poważaniem

Prezes JKO - mgr Rafał Majda

• Sponsorzy i Partnerzy Klubu
• Miejsce na Twoją reklamę
zadzwoń
+48 602 186 770
i dowiedz się więcej.
Być zwyciężonym i nie ulec, to zwycięstwo. Zwyciężyć i spocząć na laurach - to klęska Józef Piłsudski
Studiowanie karate jest jak wspinanie się na wysoką górę. Życie również przypomina wspinaczkę. Ważne jest żeby wytrwale próbować dotrzeć na sam szczyt. Kiedy już się go osiągnie można wiele dostrzec i zrozumieć. Stojąc u podnóża góry można tylko podziwiać jej szczyt. Shigeru Oyama 10 dan