Regulamin Jeleniogórskiego Klubu OYAMA - sezon 2020/2021'

Regulamin Jeleniogórskiego Klubu OYAMA - sezon 2020/2021'

opublikowano 2013-02-26 o godzinie 19:17

Regulamin JKO - sezon 2020/2021'

1. W zajęciach/treningach rekreacyjnych i sportowych klubu może uczestniczyć każdy, kto:

- otrzymał zgodę instruktora prowadzącego zajęcia.
- wypełnił deklarację członkowską
- podpisał oświadczenia i zgody zawarte w deklaracji
- opłacił składki członkowskie: roczną i miesięczną w kwocie ustalonej przez Zarząd JKO na dany rok szkoleniowy za miesiąc z góry, płatną do 10 dnia każdego miesiąca u instruktora lub na konto klubu z zaznaczeniem: Składka za rok/m-c ...... z podaniem imienia i nazwiska osoby uczestniczącej (nie rodzica!) oraz sekcji, np. "Hufiec", SP 10, SP 8, SP 6, Mysłakowice, Piechowice, Leśna, Szklarska Poręba, Lubomierz. - osoby nie mogące dokonać wpłaty w wyznaczonym terminie powinny ustalić inny termin wpłat z instruktorem prowadzącym.
Konto bankowe do wpłat wszelkich składek:
Jeleniogórski Klub OYAMA - ING BANK ŚLĄSKI nr 47 1050 1751 1000 0022 9101 2751

2. Na zajęcia należy przychodzić punktualnie, dziesięć/piętnaście minut przed ich rozpoczęciem, tak aby zdążyć się przebrać i zająć miejsce w sali (Dojo) lub ewentualnie przygotować sprzęt do treningu - tarcze, worki, materace itp.

3. Przed i po zajęciach programowych klubu uczestnik zajęć zobowiązany jest do indywidualnej dezynfekcji rąk i dbania o higienę osobistą. Na zajęcia przychodzimy tylko w dobrym stanie zdrowia. W przypadku objawów choroby należy pozostać w domu.

4. Z szatni na salę przechodzimy w klapkach. Za rzeczy pozostawione w szatni czy na korytarzu instruktorzy ani właściciel sali nie odpowiadają.

5. Instruktor JKO prowadzący zajęcia odpowiada za osoby ćwiczące (niepełnoletnie) w godzinach i czasie odbywania się treningu (45, 60 lub 90 minut). Przed i po jego zakończeniu za opiekę nad osobami niepełnoletnimi odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie prawni.

6. Obowiązkowy ubiór treningowy dla grup Oyama karate: kimono (karate-gi) z naszywkami stylowymi OYAMA IKF (dla osób nowych po 2 miesiącach treningu).
Pozostali oraz początkujący - wygodny strój sportowy.

7. Składki w sezonie 2020/2021':

Pierwsze zajęcia GRATIS!

Wysokość składek w poszczególnych grupach/sekcjach JKO jest jednakowa i stała.
*Jednorazowa składka roczna (tzw. wpisowe) dla wszystkich członków klubu wynosi 60 zł./os./sezon.

*Składki miesięczne we wszystkich sekcjach i grupach są takie same i wynoszą:
- Treningi 2 x i więcej w tygodniu = 110 zł. /m-c (obowiązują zniżki rodzinne) /tylko sekcja Leśna = 120 zł./m-c/
- Treningi 1 x w tygodniu = 80 zł. /m-c (nie obowiązują zniżki rodzinne).

*Składki za m-c wrzesień b.r. kształtują się następująco:
- sekcje karate trenujące 2 x i więcej w tygodniu = 80 zł./m-c + 60 zł. składka roczna = 140 zł.
- sekcje karate trenujące 1 x w tygodniu = 60 zł./m-c + 60 zł. składka roczna = 120 zł.
- sekcja Fitness Jelenia Góra: 80 zł./m-c + 60 zł. składka roczna = 140 zł.

*We wrześniu b.r. składka m-na (częściowa) i roczna płatne są do 20 dnia m-ca.

*Od m-ca października do czerwca włącznie składki są stałe i wynoszą: 120, 110 zł. lub 80 zł./m-c.

*Istnieje możliwość opłacenia składek za cały rok z góry = 1 m-c gratis.
*Płatności dokonujemy do 10 dnia każdego m-ca.
*W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności przez cały miesiąc składka za ten m-c wynosi 50 zł. (tzw. składka "podtrzymująca")
*W ramach składki klubowicz/ka może brać udział we wszystkich zajęciach programowych klubu.
*Składki są stałe i zryczałtowane - nie ma możliwości ich samodzielnego odliczania.

*Zniżki rodzinne:
- przy 2 osobach ćwiczących minus 10 zł. od każdej osoby.
- przy 3 i więcej osobach z rodziny minus 20 zł. od każdej osoby.

8. Treningi nie odbywają się w dni oznaczone jako "czerwone" w kalendarzu a także w czasie przerw świątecznych lub dni wolnych w szkołach. W przypadku odwołania zajęć z winy szkoły lub choroby instruktora - zajęcia te można odrobić biorąc udział w treningach innych sekcji/grup klubu.

9. Ferie zimowe i wakacje:

- w czasie trwania ferii zimowych treningi wszystkich sekcji i grup odbywają się według informacji podanej przez Zarząd Klubu.
- w przypadku prowadzenia zajęć, treningi poszczególnych grup/szkół są połączone i odbywają się dla wszystkich w wybrane dni w różnych szkołach/salach lub w centralnym Dojo (sali) "HUFIEC".
- w trakcie organizowanego przez klub Obozu Zimowego (zimowiska) "JKO i Przyjaciele" w pierwszym lub drugim tygodniu ferii treningi wszystkich grup odbywają się zgodnie z informacją podaną przez Zarząd Klubu.
- w trakcie wakacji treningi odbywają się wg informacji podanej przez Zarząd Klubu, w lipcu członkowie klubu wyjeżdżają na Letni Obóz "JKO i Przyjaciele". W zależności od możliwości zajęcia wakacyjne prowadzone są w Centralnej Sali Hufiec w miesiącu lipcu i/lub sierpniu dla wszystkich chętnych klubowiczów.
- zakończenie zajęć jest związane z końcem roku szkolnego w szkołach i następuje w zależności od dostępności sal gimnastycznych w okolicach 20-25 czerwca.
- wznowienie zajęć po wakacjach następuje z reguły od drugiego tygodnia września.

10. Uwaga!

- składka roczna, miesięczna lub inne - są zryczałtowane i stałe. To znaczy, że uwzględniają wszystkie święta oraz dni wolne od pracy/nauki w tym m.in. "zielone szkoły", ferie zimowe, rekolekcje, matury, wakacje, inne nieobecności na zajęciach. Absencja treningowa uczestnika nie ma wpływu na jej wysokość.
- samowolne odliczanie składek nie jest honorowane, usprawiedliwione odliczenia są możliwe tylko po uprzednim skonsultowaniu tego z instruktorem.
- w przypadku nieobecności powyżej 1 m-ca zwolnienie z opłacenia składki następuje tylko na podstawie zaświadczenia lekarskiego, w innym przypadku składka "podtrzymująca" wynosi 50 zł.
- w przypadku braku wpłaty składki instruktor ma prawo nie przyjąć na zajęcia.
- składka płatna po terminie (po 10 dniu miesiąca) jest wyższa o 10 zł.

Dziękujemy za współpracę
Prezes Zarządu JKO
mgr Rafał Majda

• Sponsorzy i Partnerzy Klubu
• Miejsce na Twoją reklamę
zadzwoń
+48 602 186 770
i dowiedz się więcej.
Być zwyciężonym i nie ulec, to zwycięstwo. Zwyciężyć i spocząć na laurach - to klęska Józef Piłsudski
Studiowanie karate jest jak wspinanie się na wysoką górę. Życie również przypomina wspinaczkę. Ważne jest żeby wytrwale próbować dotrzeć na sam szczyt. Kiedy już się go osiągnie można wiele dostrzec i zrozumieć. Stojąc u podnóża góry można tylko podziwiać jej szczyt. Shigeru Oyama 10 dan