Składki w JK OYAMA obowiązujące w sezonie 2023/2024′ (wyciąg z Regulaminu JKO z dnia 25.08.2023r.):

Pierwsze zajęcia programowe GRATIS!

1. Wysokość składki w poszczególnych sekcjach JKO jest jednakowa i stała.

2. Miesięczne raty składki członkowskiej płatne są do 10-go dnia m-ca z góry.

3. Jednorazowa składka roczna (tzw. wpisowe) wynosi 70 zł./os. Dotyczy wszystkich członków klubu. Wpisowe opłacane jest od drugich zajęć.

(Opłaty składki rocznej nie wnoszą tylko Ci klubowicze, którzy opłacili wszystkie składki łącznie ze składką „podtrzymującą/wakacyjną”).

4. Wysokość składki:
Opłata składki członkowskiej za okres (rok) szkoleniowy od 01.09.2023’ do 31.08.2024’ wynosi
1650 zł. – płatne w 11 ratach po 150 zł (wg poniższego harmonogramu):
– wrzesień – czerwiec = 10 rat płatnych po 150 zł./m-c/os.
– lipiec i sierpień = 11 rata w kwocie 150 zł. za 2 m-ce/os. (50% składki)
– w przypadku nieobecności powyżej 1 miesiąca = składka wynosi 100 zł./m-c/os.
– jeżeli z przyczyn niezależnych od Klubu (zamknięta Szkoła) zajęcia się nie odbywają co najmniej 1 pełny miesiąc składka członkowska wynosi 100 zł./m-c.

– w ramach jednej składki można trenować we wszystkich lokalizacjach klubu nawet do 5 x w tygodniu!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      *Składka płatna jednorazowo za cały rok z góry – minus 10 %.
*Zniżki rodzinne (dotyczą najbliższej rodziny): – przy 2 osobach ćwiczących z rodziny = 250 zł./m-c./2 osoby. – przy 3 osobach z rodziny = 300 zł./m-c/3 osoby, itd.

5. Jeleniogórski Klub OYAMA zastrzega sobie prawo podwyższenia miesięcznych rat składki członkowskiej w przypadku wzrostu kosztów najmu sal gimnastycznych, składek ZUS lub podatków z tytułu zatrudnienia instruktorów, itp.

6. Składki członkowskie są zryczałtowane, stałe i niezwiązane z ilością przeprowadzonych zajęć w danym miesiącu. Składka członkowska nie jest opłatą za treningi, więc nie ma możliwości przenoszenia składki w całości lub jej części na inny okres rozliczeniowy.

7. Wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi.

8. Czasowa nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zawieszenia opłat składki członkowskiej, niezależnie od przyczyny nieobecności oraz czasu jej trwania. W szczególnych przypadkach Klub może zwolnić z opłaty składki.

9. Rezygnacja z członkostwa w każdym przypadku wymaga powiadomienia Klubu (pisemnie, telefonicznie, mailowo, sms, itp.) i nie uprawnia do zwrotu wniesionych wpłat. W przypadku braku zgłoszenia o rezygnacji, JK OYAMA może naliczać należne mu składki miesięczne.

10. Po opłaceniu składki członkowskiej udział w zajęciach innych grup Klubu jest bezpłatny.

11. W przypadku nieuregulowania składek członkowskich za co najmniej jeden miesiąc ponowne członkowsko w Klubie związane jest z obowiązkiem uiszczenia wpisowego w wysokości 70 zł. oraz bieżącej składki członkowskiej.

12. Wszystkie składki (opłaty) płatne są przelewem na konto klubu lub gotówką u instruktora prowadzącego.

Nr konta – Jeleniogórski Klub OYAMA:
ING BANK ŚLĄSKI nr 47 1050 1751 1000 0022 9101 2751 z dopiskiem:
składka członkowska za kogo (imię i nazwisko),
sekcja (np. SP 10, SP 8, SP 6, Dojo Hufiec, ZSP Lubomierz, SP Leśna, SP Mysłakowice, itd.) oraz za jaki okres.